PROVOZNÍ ŘÁD Sportovního centra Nové Strašecí

Všeobecná ustanovení

       Provozní řád je závazný pro uživatele prostor ke sportovní činnosti včetně jejich zázemí a všichni jsou povinni jej dodržovat. Před zahájením vlastní činnosti je každý povinen se seznámit a respektovat tento provozní řád, požární poplachové směrnice a požárním evakuačním plánem.

Při užívání prostoru tělocvičny je nezbytné dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Provozní řád vychází z MP č.j.24 199/2007-50 a Vyhl. Č. 410/2005 ve znění Vyhl. 343/2009. Přednostně využívají tělocvičnu sportovci Sportovního centra Nové Strašecí.

Provozní a bezpečnostní zásady při tréninkových jednotkách

 1. udržovat pořádek v SCNS a jeho okolí 
 2. Sportovci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem trenéra.
 3. Sportovci s jakýmikoliv zdravotními potížemi o nich informu¬jí trenéra na začátku tréninku, případně okamžitě při jejich vzniku, jinak si sami nesou odpovědnost za případné následky.
 4. Sportovci, kteří v tréninku necvičí a jsou neaktivní se řídí pokyny svého trenéra.
 5. Sportovci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru což znamená: a) Sportovní oblečení (bez kapuc), b) Čistá obuv s nešpinící podrážkou, c) Přísný zákaz nošení hodinek, prstýnků, náramků, řetízků atd. na trénink
 6. přezouvat se v prostorách tomu určených a nepřenášet venkovní obuv do čisté zóny a nepoužívat ji v prostoru tělocvičny
 7. Šatny jsou určené pouze k převlékání a k uložení oblečení, nikoli cenností 
 8. Cennosti si jsou sportovci povinni ukládat ke svému trenérovi, který je uloží do uzamykatelné kanceláře, či trezoru. Za cennosti se považují věci s hodnotou větší 200Kč.
 9. Sportovci provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené trenérem. Dodržují přesné způsoby a postupy cvičení zadané trenérem.
 10. Sportovci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních. Pokud se sportovec necítí způsobilý provést jakýkoli úkon při cvičení či tréninku je povinen to trenérovi oznámit a splnění odmítnout bez jakýchkoli sankcí. 
 11. Sportovci zacházejí šetrně s tělovýchovným nářadím a zaříze¬ním tělocvičny. Pokud zjistí závadu, oznámí ji neprodleně trenérovi.
 12. Sportovci jsou povinni nahlásit jakékoli poranění nebo nevol¬nost ihned trenérovi, ten úraz zapíše do knihy úrazů. Při ošetření úrazu použije lékárničku, uloženou v kanceláři. Toto ošetření však nikterak nevylučuje následnou návštěvu lékaře – ba naopak: tato je povinná, neboť trenér a personál nemohou posoudit rozsah a možné důsledky poranění. 
 13. Sportovci nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu trenéra. 
 14. Sportovcům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně. Není povoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vším co s elektřinou souvisí.
 15. Sportovci musí udržovat pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí pod dohledem trenéra na vyhrazené místo.
 16. Užívat jen prostory vyhrazené pro sportovce
 17. Sportovci nesmí nosit ani konzumovat/používat v tělocvičně žádné jídlo a žvýkačky.
 18. Nepožívat alkohol, drogy a omamné látky a před tréninkem, během něho či po ukončení tréninku.
 19. Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celé budově SCNS
 20. Trenéři a odpovědné osoby jsou povinni před odchodem povinni zajistit vchod a okna budovy.  Zjistit, zda se zde nenachází žádný další subjekt, eventuálně o všech skutečnostech, které by navozovaly excesní jednání pořídit zápis a informovat nadřízeného
 21. Je zakázáno bez předchozí domluvy s uživatelem (trenérem) vnášet předměty, které nepatří do inventáře tělocvičny, rovněž i jídlo, lahve, plechovky, jakékoli pití apod.
 22. Za vlastní bezpečnost osob při využívání tělocvičny odpovídá určený vedoucí skupiny. Zodpovídá též za úrazy a řešení úrazů.
 23. V SCNS je zakázána jízda na kolečkových bruslích, používání skateboardů a používání takového nářadí, míčů a zařízení, které by mohly poškodit podlahu, stěny nebo strop SCNS. Respektive je povoleno užívání jen takového nářadí a pomůcek, které výslovně pro dané cvičení schválil trenér. Dále je zakázáno provádět cvičební či sportovní aktivity na chodbách, sociálních zařízeních, šatnách
 24. Mimo nezbytnou dobu užití (např. při požáru) je zakázáno manipulovat s hasícími přístroji a s uzavřenými nouzovými východy.
 25. Do budovy SCNS je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

Další ustanovení 

 1. Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při činnosti uživatelů a návštěvníků SCNS, užívání SCNS je na vlastní nebezpečí. Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či plnění. Provozovatel a pořadatel hromadných akcí nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, větší obnos peněz, šperky apod.). Pro sportovce je umožněno uložení svých cenností do kanceláře SCNS, kam mají povolený vstup pouze trenéři SCNS.
 2. Klíče od vstupních dveří budou vydány pouze trenérům SCNS. Klíče nebudou půjčeny osobám opilým nebo pod vlivem drog a omamných látek. 

Tento Provozní řád schválil předseda Sportovního centra Nové Strašecí Kamil Černý dne 1.1.2018

Jméno a Příjmení :   ……………………………………………………………..                       Podpis …………………………………………..

Číst 1948 krát Naposledy změněno pondělí, 05 únor 2018 13:29